Andre tjenester

Eidskog og Kongsvinger Septik AS

Innmåling av rør, kummer, VA-punkter og ledningstraséer

Med vårt landmålerutstyr måler vi inn kummer og ledningsnett. Data for dette kan legges inn i kartverk. Vi har god kompetanse innen Gemini VA.
Vi utfører innmåling av ledningstrase og kummer med GPS RTK i forbindelse ved kartlegging av VA-nett.

  • – Ved innmåling av ledningstrase så bruker vi sonde på kamerautstyret. Denne peiler vi frem og merker ut dette på bakken med eget utstyr. Disse punktene måler vi inn med GPS-utstyret.
  • – Ved innmåling av kummer så blir kummene målt med GPS-utstyret. Deretter så lager vi ett kumkort med all informasjon om kummen. F.eks hvordan ledninger, utstyr, høyder ledninger og bilde

Trasésøking og peiling av rør

Utføres med søker/ peiler, som peiler frem sonder som vi har ført på plass i vann eller avløpsrøret med rørinspeksjons kamera eller stakefjør. I tillegg kan dette utføres ved bruk av strømsettingsmetoden. peilingen merkes på bakken og måles inn hvis ønskelig.
Utleie av pumper/store lenseoppdrag
Vi har lensepumper på 3 av våre storkombi biler som kan brukes ved akutte tilfeller, der det kommer inn så store mengder med vann at ikke slamtanken på bilene er stor nok.
Vi har også pumper som går på hydraulikk som kan pumpe store mengder overvann, disse er avhengig av ekstern hydraulikk det kan benyttes graver, traktor, hydraulikk aggregat eller lignende.
Vi har også noen mindre pumper som går på strøm vi benytter disse der det er behov for mindre kapasitet.

Eidskog og Kongsvinger Septik

Våre tjenester

Industri og kommunale tjenester
Tømmetjenester
Høytrykkspyling
Rørinspeksjon
Rørtjenester
Andre tjenester